Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
answer Dinle! {'ænsər}
 • [N] cevap, yanıt, karşılık, tepki, misilleme, çözüm
 • [V] cevap vermek, yanıtlamak, karşılık vermek, bakmak {kapı, telefon}, karşılamak, yetmek, tanıma uymak, uymak, yerine getirmek, kefil olmak
answer i. cevap, karşılık, mukabele; {müz}. bir çalgının başka bir çalgıya cevap vermesi; hesabın doğru sonucu. answerless

s. cevapsız.
answer f. cevap vermek, gelmek {çağrılınca} , gitmek; halletmek; mukabele etmek, karşılamak; ihtiyacı karşılamak; ödemek , hesap görmek; to i/e tekabül etmek, uymak. answer back karşılık vermek. answer for that ondan sorumlu olmak. answer the doorbell kapı zili çalınca açmak. answerable

s. sorumlu, mesul; cevap verilebilir.
answer i. cevap, yanıt; karşılık.

f.
1. cevap vermek, cevaplamak, yanıtlamak; karşılık vermek.
2. to -e uymak: This man does not answer to the description of the suspect. Bu adam sanığın eşkâline uymuyor.
answer v.yanıtla:n.yanıt

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
answer the affirmative
 • [V] olumlu cevap vermek
in answer to
 • [ADV] cevap olarak, karşılık olarak
answer back
 • [V] karşılık vermek, cevabı yapıştırmak
answer for
 • [V] sorumlu olmak, kefil olmak
answer machine
 • [N] telesekreter
answer the telephone
 • [V] telefona bakmak
answer the bell
 • [V] kapı: kapıya bakmak
answer the door
 • [V] kapı: kapıya bakmak
evasive answer
 • [N] kaçamak cevap
positive answer
 • [N] olumlu cevap
answer the purpose
 • [N] iş görmek
 • [V] işe yaramak, ihtiyacı karşılamak
sharp answer
 • [N] sert cevap
unkind answer
 • [N] ters cevap
vouchsafe smb. no answer
 • [V] cevap vermeye tenezzül etmemek, tenezzül edip cevap vermemek
answer (to) a call çağrıyı yanıtlamak
answer (to) a call çağrıyı yanıtlamak
answer back küstahça cevap vermek.
answer for
1. hakkında teminat vermek; sorumluluğunu üstlenmek: I´ll answer for his safety. Güvenliğini üstüme alıyorum.
2. hesabını vermek: You´ll have to answer for this. Bunun hesabını vereceksin.
answer in the affirmative olumlu cevap vermek.
Answer Mode Yanıt Kipi